Algemene actievoorwaarden CB12 reviews

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Actievoorwaarden wordt onder de met een hoofdletter aangeduide en vetgedrukte begrippen verstaan:

Actieperiode: de duur van de Actie, te weten van 1 januari tot en met 31 december 2016.
Actie
: de promotionele actie voor het merk "CB12" die via de Website door Meda Pharma wordt georganiseerd en waarbij een Deelnemer een kans heeft om eenmalig 1 (één) prijs te winnen.
Algemene Actievoorwaarden
: deze algemene actievoorwaarden CB12 reviews.
Artikel:
een bepaling uit deze Algemene Actievoorwaarden.
Deelnemer:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die deelneemt aan de Actie en voldoet aan het bepaalde in Artikel 3 en Artikel 4.
Meda Pharma
: Meda Pharma B.V., de organisator van de Actie.
Website
: de website http://www.CB12.nl die in het kader van de Actie wordt gebruikt.

Artikel 2 – Informatie over Meda Pharma

Naam: Meda Pharma B.V.Vestigings- en bezoekadres: Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen, Nederland
E-mailadres klantenservice: info@cb12.nl
KvK-nummer: 33240135
BTW-identificatienummer: NL800782999 B01
Meda Pharma beschikt over een vergunning en valt onder het toezicht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (adres: Wijnhaven 16, 2511 GA Den Haag). Meda Pharma is aangesloten bij Stichting Drogistenfederatie Pharmacon en bij Neprofarm.

Artikel 3 - Voorwaarden voor deelname

3.1 Iedere natuurlijke persoon met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland die op het moment van deelname ouder dan 18 (achttien) jaar is, mag deelnemen aan de Actie.

3.2 De Deelnemer kan pas deelnemen aan de Actie nadat hij op de Website heeft kennis genomen van de Algemene Actievoorwaarden en de toepasselijkheid van deze Algemene Actievoorwaarden op deze Actie heeft geaccepteerd. De Algemene Actievoorwaarden kunnen van de Website worden gedownload.

3.3 De Deelnemer kan slechts gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in deze Algemene Actievoorwaarden en de Website beschreven wijze.

3.4 De Deelnemer verstrekt de aan hem voor deelname aan de Actie gevraagde informatie aan Meda Pharma. De door de Deelnemer verstrekte informatie dient juist, volledig en actueel te zijn.

3.5 Voor deelname aan de Actie is vereist dat:

(i) de Deelnemer zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van CB12;

(ii) de Deelnemer Meda Pharma uitdrukkelijk toestemming geeft om per e-mail berichten van CB12 te ontvangen;

(iii) de Deelnemer dient minimaal 1 (één) review op de pagina voor reviews van de Website, http://www.CB12.nl/ervaringen, te plaatsen. De inhoud van de door de Deelnemer geplaatste review dient naar waarheid te zijn opgesteld en respectvol jegens andere personen te zijn. De inhoud van de door de Deelnemer geplaatste review kan van invloed zijn bij de selectie van de winnaar van de prijs;

(iv) de Deelnemer Meda Pharma uitdrukkelijk toestemming geeft om zijn review, vergezeld van zijn naam, te publiceren op online kanalen van Meda Pharma, zoals Facebook, CB12.nl en online nieuwsbrieven;

(v) de Deelnemer Meda Pharma uitdrukkelijk toestemming geeft om zijn reviews te publiceren op de Website en de Facebookpagina van CB12 en andere sociale media platforms indien de Deelnemer één van de winnaars is.

3.6 De Deelnemer die Meda Pharma van onvolledige of valse informatie voorziet, één of meer bepalingen van deze Algemene Actievoorwaarden niet nakomt, door zijn handelen of nalaten de reputatie van Meda Pharma en/of de Producten en/of derden beschadigd, in strijd handelt met de goede smaak, de goede zeden en/of het fatsoen en/of anderszins onrechtmatig jegens Meda Pharma en/of derden handelt, zal van deelname worden uitgesloten. In zodanig geval is Meda Pharma niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten aan de Deelnemer.

3.7 Werknemers van Meda Pharma en/of aan Meda Pharma gelieerde ondernemingen alsmede alle derde personen die direct of indirect bij de organisatie en de uitvoering van de Actie zijn betrokken, zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.

3.8 De Deelnemer kan onbeperkt aan de Actie deelnemen. De Deelnemer kan maximaal 1 (één) keer de prijs winnen.

3.9 Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden.

3.10 Meda Pharma is te allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd de Actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze Algemene Actievoorwaarden te wijzigen, zonder tot vergoeding van schade en/of kosten jegens de deelnemer gehouden te zijn. Een wijziging van deze Algemene Actievoorwaarden tijdens de Actieperiode zal niet ten nadele van de Deelnemer zijn.

3.11 Meda Pharma is, ongeacht de rechtsgrond, niet aansprakelijk jegens de Deelnemer voor vergoeding van schade en/of kosten die de Deelnemer in verband met of als gevolg van deze Actie en/of de uitgekeerde prijzen en/of het gebruik van de uitgekeerde prijzen mocht lijden en/of maken.

Artikel 4 - Prijzen en uitkering

4.1 De Deelnemer maakt kans op de volgende prijs: een powerbank ter waarde van EUR 7. De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt EUR [35].

4.2 Er zal maandelijks 1 (één) trekking plaatsvinden, op voorwaarde dat er minimaal 5 (vijf) reviews door 5 (vijf) verschillende Deelnemers zijn geplaatst. De winnaar wordt random door Meda Pharma geselecteerd. Iedere winnaar zal ter bevestiging een e-mail van Meda Pharma ontvangen en daarin worden verzocht zijn prijs te accepteren.

4.3 Indien een winnaar niet binnen 72 (tweeënzeventig) uur na ontvangst van de e-mail van Meda Pharma de prijs heeft geaccepteerd, vervalt het recht van de Deelnemer op de prijs en zal Meda Pharma een andere winnaar bekend maken.

4.4 Nadat de winnaar de prijs heeft geaccepteerd, heeft Meda Pharma het recht om de winnaar op de Website en de Facebookpagina of andere sociale media van Meda Pharma bekend te maken.

4.5 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er geldt voor een door de Deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde of uitkering in geld. Bij weigering van de prijs door een winnaar vervalt deze aan Meda Pharma en heeft Meda Pharma het recht om een andere winnaar te selecteren.

4.6 Meda Pharma draagt zorg voor de te betalen kansspelbelasting.

Artikel 5 - Privacy

5.1 De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie door de Deelnemer aan Meda Pharma worden verstrekt, zullen vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Meda Pharma zal de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend verwerken voor doeleinden die voor de uitvoering en het goede verloop van de Actie noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens van de Deelnemer worden niet aan derden verstrekt.

5.2 Het privacybeleid van Meda Pharma is te raadplegen op de Website (http://www.cb12.nl/footer-bottom-menu/gebruiksvoorwaarden/privacybeleid/).

De Deelnemer heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die van hem worden bijgehouden, recht op aanvulling of wijziging van zijn persoonsgegevens en recht op verwijdering en/of vernietiging van zijn persoonsgegevens. Indien de Deelnemer inzage, aanvulling, wijziging, verwijdering en/of vernietiging van zijn persoonsgegevens wenst, dient hij daarvoor het contactformulier op de Website (http://www.CB12.nl/contact) in te vullen.

5.3 De persoonsgegevens van de Deelnemer zullen 3 (drie) maanden na afloop van de Actie worden verwijderd.

Artikel 6 - Regelgeving en klachten

6.1 De Gedragscode Promotionele Kansspelen is op deze Actie van toepassing. Een kopie van deze regelgeving kan worden gedownload van de Website en uitleg over deze wetgeving is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen. Meda Pharma voert deze Actie uit in overeenstemming met de in dit Artikel 6.1 genoemde regelgeving.

6.2 De Deelnemer kan klachten over de Actie en/of de uitvoering daarvan bij Meda Pharma indienen door een e-mail te sturen naar info@cb12.nl. De klachtenprocedure voor deze Actie is te vinden op de Website (http://www.cb12.nl/contact/).

Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op deze Algemene Actievoorwaarden is Nederlands van toepassing.

7.2 De bevoegde rechter van de woonplaats van de Deelnemer of, ter keuze van de Deelnemer, de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Meda Pharma, is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Meda Pharma en de Deelnemer voortvloeiende uit of in verband met de Actie en/of deze Algemene Actievoorwaarden.